Skånsk litteratur för släktforskare

År 1968 gav Otto Brenner på uppdrag av Skånes Genealogiska Förening/Förbund (SGF) ut boken ”Personhistoriska källor för Skåne, Halland och Blekinge” som redogjorde för material som fanns tillgängligt i statliga och privata arkiv. Den starka utvecklingen av släkt- och hembygdsforskningen under senare decennier har ökat behovet av en ny och utvidgad förteckning över skrifter av genealogiskt intresse. Därför beslöt SGF att ge ut en fyllig litteraturförteckning för skånska släktforskare.

Material har främst hämtats från de stora arkiven och biblioteken i Skåne. De lokala släktforskarföreningama och ett antal enskilda släkttorsKare har lagt ner ett stort arbete på att registrera släkt- och hembygdslitteraturen inom sina respektive områden.

En redaktionsgrupp bestående av släktforskarna Olof Cronberg, Ingrid Gottfries och Guno Haskå har ställt samman och bearbetat materialet. Litteraturlistan som innehåller drygt 3000 titlar, har hämtats från böcker, tidningar, tidskrifter och handskrifter. Referenserna är indelade efter bibliotekens system. Dessutom finns utförliga orts-, släkt- och sakregister som underlättar sökningen.

Boken är avsedd att användas av person- och andra historiskt intresserade forskare med fokus på Skåne. I begränsad omfattning finns också material från Blekinge och Halland.

Boken beställs på Skånes Genealogiska Förbunds hemsida www.sgf.m.se