På prosten Hjertstedts tid. Liv och händelser i Oderljunga och Perstorp 1810-1845. 2005

”På prosten Hjertstedts tid” bygger på originalhandlingar från ett flertal arkiv. Författaren har gått igenom ett mycket stort material och har därigenom fått en djup kännedom om vad som hände de vanliga människorna i Oderljunga och Perstorp under 1800-talets första hälft så som det avspeglas i dåtida handlingar.

Genom att materialet är så stort och tidsomfånget endast knappt 50 år ger boken en både bred och djup redogörelse för rader av vardagsnära händelser. Av naturliga skäl är det mest de mindre trevliga händelserna som rapporterades: utdelning av bröd, mat och kläder till de fattiga, vård av psykiskt sjuka, förberedelser inför kommande epidemier, kostsamma reparationer av kyrkorna etc.

Men det var inte bara sorg och elände. Sockenborna kunde också roa sig och då inte sällan med konsekvenser i häradsrätten eller hos barnmorskan. Och över allt detta vakade prosten som försökte få sina sockenbor att ta till sig nya jordbruksmetoder, att leva ett nyktrare och sedligare liv och att låta barnen få en ordentlig utbildning. Han hade dock svårt att vinna gehör för sina nymodigheter, särskilt i Oderljunga. Församlingborna var tveksamma och skyllde på att socknen redan hade stora utgifter. Dessutom hade Hjertstedt åtminstone två personer som skärskådade allt han gjorde. Den ena var hans tredje hustru och tidigare hushållerska som förde ett hårt regemente i prästgården. Den andra var prostens granne, fanjunkare Wickström, som var oenig med prosten i alla frågor och alltid drev dessa till sin spets. Detta resulterade i ett par fall i mångåriga rättegångar som skapade osämja i socknen och delade den i två läger.

I Perstorp hade man ingen som var lika oppositionell mot prosten. Där fanns istället bröderna Sivertsson på Stockholmsgården som var kända bråkstakar och som ofta var instämda till häradsrätten för slagsmål, misshandel och till och med dråp. En del av dessa händelser utspelades i kyrkans annexhemman (nuvarande hembygdsgården), där arrendatorn ordnade tillställningar med dans och hasardspel. På Hönsholma nr 2 var det inte lika muntert. Där fanns en familj som under 30 år genom sjukdom, fattigdom och dryckenskap levde i social misär och behövde socknens stöd.

Genom att dra fram såväl tragiska som komiska händelser levandegör författaren hur vardagen kunde gestalta sig i några nordskånska socknar för ett par sekler sedan – något som för de flesta idag är helt okänt.

Boken omfattar 443 sidor och den bifogade CD-skivan 220 sidor med ytterligare material från framför allt sockenstämman. Boken säljs på Perstorps bibliotek, Landsarkivet i Lund, Åsbo släkt- och hembygds-forskarförening, Åsbo släkt- och folklivsforskare. Priset är 250:-

Boken kan också rekvireras från författaren genom inbetalning på bankgiro 5521-2989. Den kostar då 300:- inkl. porto- och expeditionskostnader.

Pressklipp:

”…stridigheter i Oderljunga med en präst som predikade om hordom och en barnmorska som anklagades ha orsakat dödsfall… Enligt boken finns 6800 belägg på ortnamn  från Oderljunga och Perstorp” (NSk)

”Hembygdshistoria med liv och lust. …en rejäl lektion i bygdehistoria. … mängder med bonusmaterial i digital form” (NST)

Mycket material är hämtat från sockenstämmoprotokollen. Här får man en bra bild av hur man levde och hur samhället fungerade. …. Ett kapitel ägnas åt ett av författarens specialområden, nämligen soldater. Där finns alla från Oderljunga och Perstorp från den aktuella tiden upptagna med en hel del uppgifter om dem. … Chansen att man hittar någon släkting bland alla de (i boken) nämnda är stor. Jag skulle emellertid även rekommendera den till andra släktforskare då man får en bild av hur samhället fungerade vid den här tiden. De noggranna källförteckningarna gör också att man kan få tips om var man kan söka olika uppgifter. (Släkthistoriskt Forum, 2/06)