Norra Åsbo häradsrätt Dombok 1680-1681

Förord

Norra Åsbo härads dombok har länge funnits på Vetenskapssocietetens i Lund lista över skånska handskrifter som är angelägna att ge ut, till gagn för forskare och för en bredare allmänhet. Projektet hade sin början hos förre landsarkivarien Jan Dahlin som insåg potentialen och såg till att Birgitta Tuvestrand fick möjligheten att transkribera texten. Källan beskriver ett viktigt och omdiskuterat skede i Skånes historia: inledningen av ”försvenskningen” efter det skånska kriget. Detta drabbade norra Skåne särskilt hårt. Igenom Norra Åsbo härad tågade svenska arméer när de skulle söderut och norrut och danska på väg österut eller västerut. Dessutom fanns här mer eller mindre lokala motståndsenheter, friskyttar och snapphanar, primärt inriktade på att bekämpa svenskarna, men efterhand också ett allt större gissel för lokalbefolkningen.

Tinget, så som vi möter i den här utgivna domboken, har varit lokal-befolkningens offentliga mötesplats där tvisteämnen har dryftats intressekonflikter har kommit till uttryck, där brott har beivrats och där man genom förhandlingar och domslut på ett rudimentärt plan upprätthöll sämja och gemenskap. Därutöver har häradstinget varit en kanal och ett verktyg för kronan för att informera, utdela förhållningsregler och ge order.


I alla tider och samhällen är rättsgemenskaper både inkluderande och exkluderande. Den enes rätt är inte nödvändigtvis den andres, och att ha rätt är inte heller alltid detsamma som att få rätt. I Norra Åsbo härads dombok 1680 finns ett tydligt inslag av rättsutövning genom vilken den svenska överheten genomdriver och värnar sina intressen. Men samspelet med lokalsamhället, med dess ideal, traditioner och värderingar är också påtagligt. De komplexa förhållandena mellan intressen och intressenter bakom tingsförhandlingarna och dess olika aktörer tillhör de spännande frågor som källan inbjuder till forskning i.

Fil. dr Birgitta Tuvestrand har transkriberat skriften i sin helhet och kommenterat sin avskrift i fotnoter samt beskrivit principerna för återgivningen. Hon har också utarbetat ett personregister och ett ortnamnsregister. Släktforskaren och lokalhistorikern docent Guno Haskå har försett boken med dess omfattande sakregister, ett register över olika typer av rättsfall samt en ordlista. Fil. dr. Ola Svensson har skrivit en inledning där källan, den historiska och rättsliga kontexten, några relevanta begrepp, språket, och några utvalda – typiska och illustrativa – rättsfall kommenteras. Sättningen har gjorts av Fredric Täckström på Stilbildarna i Mölle. Ett tack riktas till fil. mag. Gabi Limbach och arkivpraktikant Olof Larsson på Folklivsarkivet vid Lunds universitet för kopiering av handskriftens många bomärken.

Lund i augusti 2016

Redaktionskommittén för Skånsk Senmedeltid och Renässans

Boken kommer att säljas på Landsarkivet/ACS i Lund eller hos Vetenskapssocieteten

http://projekt.ht.lu.se/vetenskapssocieteten/publications/